Ontdek meer

 

Algemene voorwaarden Groepsreserveringen VVV Midden-Limburg

Artikel 1 - Groepsgrootte

De VVV bemiddelt voor groepen vanaf 10 personen, tenzij (schriftelijk) anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de organiserende VVV en de klant telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge danwel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de VVV naar de klant gestuurd ter ondertekening en retournering binnen 7 dagen.

2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3 - Betaling

3.1. De arrangementskosten  dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het programma in het bezit te zijn van de organiserende VVV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de organiserende VVV gerechtigd de geboekte tocht te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

Artikel 4 - Arrangementskosten

4.1. In het gepubliceerde bedrag zijn inbegrepen, alle in een dagtochtenprogramma omschreven zaken. Per boeking worden er  bemiddelingskosten in rekening gebracht. Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.

4.2. In  de arrangementskosten zijn niet inbegrepen:

a. Vervoer, tenzij schriftelijk anders is overeen- gekomen; 

b. de kosten van reisbagage- reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering;

c. eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen

4.3.De onder 4.2. punt c. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier.

4.4.Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.

4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. De organiserende VVV behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

Artikel 5 - Wijzigingen door de deelnemer(s)

Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de gewijzigde factuur is de klant € 10, - administratiekosten per groep, per wijziging verschuldigd, voor zover geen hogere onkosten worden aangetoond. Wijzigingen in het afgesproken programma, die tussen boeking en programma worden aangebracht, worden binnen veertien dagen gefactureerd.

Artikel 6 - Annuleringen

6.1. Indien  een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

a. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip wordt 50% in rekening gebracht

b. bij annulering meer dan vijf dagen voor ingangsdatum is de klant behouden 75% van het verschuldigde bedrag te betalen.

c. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden  100% van  het verschuldigde bedrag te betalen.

6.2. Annuleringen dienen schriftelijk  en gedateerd te gebeuren.

6.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot tien werkdagen voor vertrek  worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte. 

Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk,per fax of e-mail doorgegeven te worden.

Artikel 7 - Niet doorgaan van het programma/wijzigingen

7.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van de VVV zijn gelegen, door de VVV wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de VVV zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

7.2. Bij niet doorgaan verplicht de VVV zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde arrangementskosten.

Artikel 8 - Klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij de organiserende VVV.

Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organiserende VVV. Mocht de klacht niet bevredigend worden afgedaan, dan heeft de klant uiterlijk drie maanden na afloop van de tocht gelegenheid om de klacht in te dienen bij VVV Nederland, Maarsbergseweg 20, 3957 KW Leersum. Dit betekent echter niet dat VVV Nederland gebonden is door de overeenkomst met de organiserende VVV of dat zij enige aansprakelijkheid aanvaardt.

Artikel 9 - Algemeen voorbehoud

9.1. De organiserende VVV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma en de bijbehorende programma onderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

9.2. De organiserende VVV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1. Door de organiserende VVV wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van) de organiserende VVV is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.

10.2. De organiserende VVV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een dagtocht niet kan doorgaan.

10.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat  enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

10.4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.